Normativa DIGITAL

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Així doncs, la present Normativa d’Organització i Funcionament de Centre ha estat elaborada per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part dels docents, degudament aprovat en sessió de Claustre, el 26 de maig de 2016, i té el suport del Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.
Normativa Suports digitals-FAMÍLIES

Suports Electrònics

S'adjunta document amb tot el que engloba el Departament TIC i el control d'ús de tots els suports electrònics, així com les sancions i els avisos per l'ús inadequat d'aquests dispositius al centre.